Tuesday 23rd January 2018
Breaking News:
New update : குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2017- 2018    New Update : Rahu-Ketu Transit Predictions 2017-2018 (Rahu-Ketu Peyarchi) ENGLISH VERSION.    New Update : இராகு-கேது பெயர்ச்சி பலன்கள் 2017-2018    New Update : Astrological titbits that you should know    New Update : அறிந்து கொள்ள சில ஜோதிட தகவல்கள் !    New update : DOES BLACK-MAGIC AFFECT YOU?    New update : செய்வினை பாதிப்பு யாருக்கு ஏற்படும் ?    QR Codes: USE THIS QR CODES FOR BhakthiPlanet.Com Horoscope Consultation payment transaction. Click HERE    Our Virtual Payment Address (VPA) UPI Payment Address : bhakthiplanet@upi     New update: Saturn Transit Predictions (Sani Peyarchi) 2017-2020 (English Version)    இரும்பு அணிகலன் அணியலாமா? கண் திருஷ்டி அகல செம்பு அணிகலன் பயன்படுத்தலாமா? - இலவச ஜோதிட கேள்வி-பதில் பகுதி

Saturn Transit Predictions – 2014-2017

Saturn englishAstrologer, Sri Durga Devi upasakar, V.G.Krishnarau. Phone Number: 98411 64648, ChennaiSri Durga Devi upasakar,
V.G.Krishnarau

According to the Thiruganitha Panchangam, Sani, Saturn, moves from the Tula rasi to Vruschika rasi at 2034 hrs on Sunday, the Second of November 2014. During this peyarchi, movement, Sani will bestow on us more prosperity than misery.

Since he is moving into Visakha nakshatram, the nakshatram of Guru, Jupiter, auspicious events, rather than inauspicious ones, will take place. In general, it will be said that this Sani Peyarchi is not favourable for those with the Janma Sani, Ezharai Sani (Seven-and-a-half years Saturn), Ashtama Sani and Ardhashtama Sani, that is, for those born in the Mesha, Simha, Tula, Vrushchika and Dhanush rasis. Do not be disturbed or worried if anybody says so. The reason for our optimism is that Sani is moving into Guru’s area of strength. Therefore, he will shower more happiness than sorrow.

There will be tremendous progress in many fields. However, the building and IT sectors will receive some setbacks. Since Sani moves into Sevvai, Mars’ house, it will help solve problems with our neighbours. Accidents involving vehicles is possible. Rainfall will be heavy. Some countries will be hit by tidal waves. Clashes and protests could break out in certain countries. The price of gold and silver could go up due to Sani peyarchi. Iron and oil prices could come down.

This is also a somewhat lucky period (yogam) for women, since Sani resides in Vruschika and aspects Rishaba. In general, there will be more prosperity due to Sani peyarchi.

So, how will this Sani peyarchi affect people of the different rasis? Will it be favourable or unfavourable? We shall study this in detail, and also find out what kind of parihaaram, redemptory ritual, people of different rasis should undertake.

meshamMesha rasi/Aries: On Second November 2014, Sani moves to the Eighth house from your rasi. Coming as the Ashtama Sani, he is going to end your sufferings. “When Ashtama Sani comes, trouble follows,” many people will say. However, in my opinion, Sani is powered by the strength of Guru. In other words, since he is going to reside in Visakha nakshatram, Ashtama Sani will not cause any problem. Since he is coming under the influence of the lord of the Ninth/Twelfth house, your troubles will end. Your debt-burden will go down, while your wealth accumulates. However, your workload will increase. You will go on a pilgrimage/have darshan of God. Auspicious events, like marriage, will take place in the family. As Sani aspects the Second, Fifth and Tenth houses, you will have to be careful/exercise restraint in your speech. You will have to shoulder the responsibility and make plans to bring down unnecessary expenditure. Problems, if any, with inherited property will end. You will have to concentrate on your child(ren)’s future. Your disrupted educational career will resume. You will secure employment, and also have the support of your parents. You will free yourself from litigation, if any. You will be able to buy a piece of land/house/property. You will get governmental support/benefits. You will also get an opportunity to start your own business. Finally, let me say that Ashtama Sani will not plunge you in sufferings. Do not worry.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Feed a crow every Saturday with food mixed with sesame (gingelly/til) seeds. Donate a blue-coloured garment at least to one person, either on your birthday or on Sani peyarchi. May Sri Saneeswarar shower favours on you!

rishabamRishaba/Taurus: On Second November 2014, Sani moves to the Seventh house, that is, the Sapthama-sthanam, from your rasi. In general, for Rishaba rasi, the Sapthama-sthanam is a yoga sthanam, that is, a lucky house. Sani, the lord of the Tenth house, will bring unexpected yogam, as he is moving into the Seventh house. Sani, the Dharma-Karma-adhipathi, will do only good, not bad, to Rishaba rasi. Since the lord of the Eighth/Eleventh house becomes powerful, marriage, unexpected prosperity, a win in lottery, big returns from the share market are possible. Benefits and profits can be expected through partners. However, since Sani aspects the Janma, Bhagya-sthanam, and Suka-sthanam, that is, the rasi, and the Ninth and Fourth houses respectively, you have to be careful while buying property. You have to be careful in your educational career too. You have to be cautious while driving, riding and travelling. Also, you have to be careful about your food habits. You will close your old debts. You will get an opportunity to go abroad for higher studies. You will start a business/industry with the help of new friends. You will gain benefits through your siblings (brothers and sisters). In general, Sapthama-Sani will bestow success on you.  

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

On Saturdays or on the day of your nakshatram, worship Sri Anjaneya by adorning him with a betel-leaf garland. You should wear a wear a black or blue dress on Saturdays. May Sri Saneeswarar bestow good things on you!

mithunamMithuna/Gemini: On Second November 2014, Sani moves to the Sixth house from your rasi. In general, if Sani takes up residence in the Third, Sixth or Eleventh house, it signifies Rajayogam, that is, extreme good luck. This is a rule in astrology. Since he is coming under the power of Guru, the lord of the Seventh/Tenth house, there will be progress in industry and business. You will get help from unexpected sources. The unemployed might get jobs, while those already employed might get promotion. Since the lord of the Eighth house takes up residence in the Sixth house, litigation, if any, will be successful. Enmities will disappear. Your health will be restored to normalcy. You will be inclined to buy property. However, since Sani aspects the Eighth, Twelfth and Third houses, needless problems are bound to arise. When the tree bears fruit, bystanders will throw stones at it. You are, therefore, advised to remain patient. Do not indulge in wasteful expenditure. Do not get into unnecessary arguments with your brothers and sisters. Show due regard to higher officials. Auspicious events will take place smoothly. A marriage, facing obstacles, will now take place. You will achieve whatever you desire, as Sani will discreetly help you in a big way.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Please worship Lord Vinayaka. Worship Sani, on Saturdays, with sesame (gingelly/til) oil. On days of your nakshatram, give curd rice or tamarind rice as annadhanam, poor feeding.   May Sri Saneeswarar bestow good things on you!

kadagamKataka/Cancer: On Second November 2014, Sani moves to the Fifth house from your rasi. He is moving into Visakha nakshatram, which is powered by Guru, the lord of the Sixth/Ninth houses. Sani comes with the resolve that he should put an end to the difficult times that you have been through. Hereafter, with Sani’s help, it will be a time for achievements. He will help you go on overseas journeys, get you overseas business, and help your children get married. Visits by relatives will increase. This is a time to buy a new vehicle, house, or a piece of land. You will proceed with higher studies. A business that had been stalled will resume. Ailments and diseases will disappear. In general, Panchama-Sani will do you a lot of good. Since Sani aspects the Second, Seventh and Eleventh houses, you must control your temper. You also have to be careful with your partners. In matters of litigation, try to make up with your rival(s) and bring the matter to a smooth closure. You have to take care of your health, especially when you undertake distant journeys. Please listen carefully to other people’s suggestions. You will get the help of your parents. With the assistance of the government, matters will be settled smoothly. Sani will ensure that things are in your favour.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Worship Sri Perumal/Lord Vishnu on Saturdays with fragrant flowers. Light a ghee lamp. Distribute tamarind rice as annadhanam. May Sri Saneeswarar bestow favours on you!

SimamSimha/Leo: On Second November 2014, Sani moves to the Fourth house from your rasi. In other words, he takes up residence in Vruschika. In general, it is said, that Sani moving into the Fourth house is Ardhashtama Sani. It is also said that Ardhashtama Sani will not do us any good. However, as far as your rasi is concerned, at this point of time, it is not wholly true. The reason: he is coming into Visakha nakshatram, which is strengthened by Guru, the lord of the Fifth/Eighth house. Therefore, though he is technically Ardhashtama Sani, he is going to shower Ananda, delight, on you. Yes. Since he is powered by the Panchamadhipathi, your sufferings will disappear like the mist. Whatever you touch will turn into gold. Your enemies will submit before you. Debts, ailments and diseases will disappear. Your old house will get a new lease of life. Obstacles to education will be removed. You will secure a job/start your own business. A change of location is foreseen for those in employment. Since Sani aspects the Janma, as well as the Sixth and Tenth houses, do not borrow unnecessarily. Also, do not promote enmity with anyone. Do not spend beyond your means and throw money on luxuries. Sukha-sthana-Sani, will bestow on you sukham, a comfortable life.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Feed the crows with sesame seed (gingelly/til) rice every Saturday. Worship Sri Saneeswarar by lighting a gingelly-oil lamp. Wear blue or black garments on Saturdays. May Sri Saneeswarar bestow favours on you!

kanniKanni/Virgo: On Second November 2014, Sani moves to the Third house from your rasi. He is going to march grandly into Visakha nakshatram, which is strengthened by Guru, the lord of the Fourth/Seventh house. From that date, you are liberated from Ezharai Sani, the Seven-and-a-half years of Saturn. You, who were like a caged bird so far, can now move about freely. Since he is moving into the Keerthi-sthanam, the domain of fame, your touch will turn even sand into gold. Obstacles to marriage will be removed. Auspicious events will take place in the family. The childless will have issue. Some of you will get a job overseas. A business in bad shape will get a new lease of life. Clashes in the family will end. Work will be revived on an abandoned building structure. Since Sani aspects the Fifth, Ninth and Twelfth houses, there is a possibility of litigation involving a hereditary property. You are advised to be very careful, while buying property. Avoid anything that involves surety. It is better if you show due respect and regard towards elders. Do not get into arguments with them. Yogam, prosperity, is possible through your wife. Your disrupted educational career will resume. Those with overseas business contacts will make good profits. Keerthi-Sani will usher in the spring of hope.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Worship Lord Shiva with bilwa leaves (Aegle marmelos, Bael, in Sanskrit) every Monday. Similarly, worship Sri Perumal/Lord Vishnu with tulsi, holy basil, leaves on Saturdays. Please help disabled senior citizens to the extent possible. Adorn Sri Sani with blue or black cloth. May Sri Saneeswarar bestow favours on you!

ThulamTula/Libra: On Second November 2014, Sani moves to the Second house from your rasi. That is, Sani makes his peyarchi, movement, into the Dhana-sthanam. Do not worry, even if he is Ezharai Sani, the Seven-and-a-half years Saturn. The ill-effects will not be that much, since he is moving into Visakha nakshatram, which is strengthened by Guru, the lord of the Third/Sixth house, and also because Guru, in Kataka, aspects Sani, in the Second house. Sani, the Sukhadhipathi and the Poorvapunyadhipathi, and the lord of the Fourth/Fifth houses, will do good only. Litigation, if any, regarding inherited property, will come to a close. Obstacles to education will be removed. Higher officials will help you. Governmental help is also assured. The banks too will help you. With the assistance of your parents, good things will come in search of you. Your health will improve. Employees will have to shoulder extra work-load. Expenditure on family will increase. Since Sani aspects the Fourth, Eighth and Eleventh houses, you have to be careful while driving, riding and travelling. You will also have to be careful while talking to friends and relatives. Just because you make profits, do not spend extravagantly. If you indulge in unnecessary expenditure, circumstances will force you to borrow. Dhanasthana-Sani will enable you to progress, if you act carefully.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Donate sesame (gingelly/til) oil. Also, donate iron items. Worship Sri Saneeswarar, wholeheartedly, at home by lighting a lamp, with a mixture of ghee and sesame oil. May Sri Saneeswarar bestow favours on you!

viruchigamVruschikam/Scorpio: On Second November 2014, Sani moves to the janma in your rasi. Do not be fearful and scream: “Oh, my God! Is it Janma Sani?” He is moving into Visakha nakshatram, which is powered by Guru, the lord of the Second/Fifth houses. Therefore, auspicious events, like marriage and the birth of a child, are going to take place in the family. There could be a change of jobs. Some of you could leave employment and start your own business. A sudden financial-inflow is foreseen. Partners could bring you benefits in business. Relatives could give a helping-hand to some of you. You will pursue higher education. Your sufferings will end. You might have to mortgage your property to finance your start-up business. Since Sani aspects the Third, Seventh and Tenth houses, you could undergo needless mental confusion. Your expenditure will increase. Your siblings (brothers and sisters) too might have to do a lot of running about/exert themselves. It is imperative that you exercise much patience in your dealings/talk with higher officials. You have to take care of your health. Problems, if any, with inherited property will end and the said property will come to hand. Ailments and diseases will disappear. Janma-Sani will make your life shine.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Worship Sri Anjaneya, at least one Saturday in a month, by adorning/smearing Him with butter. Feed the crows with sesame (gingelly/til) rice every Saturday. May Sri Saneeswarar bestow favours on you!

thanusuDhanush/ Sagittarius: On Second November 2014, Sani moves to the Twelfth house from your rasi. Do not be worried and shout, “God! I am now in the clutches of Ezharai Sani, Seven-and-a-half years Saturn.” He moves into Visakha nakshatram, which is powered by Guru, the Janma-sukhadhipathi. Therefore, Ezharai Sani cannot do you any harm. Your divided family will come together again. It will make you buy property. Your word will be law. You will have yogam, fortune, through your wife. A marriage is possible. Clashes in the family will end. Those who have lost their jobs have a chance of being reinstated. A long-standing debt will come to a closure. You will get job opportunities overseas. The childless will have issue. A hereditary property will come to hand. A way will be found to start a business/industry. Since Sani aspects the Second, Sixth and Ninth houses, ensure that you don’t have a problem with your eyes. Do not postpone the issue, thinking, “I will look into it later.” Like the proverb, “little drops make an ocean,” remember that only small loans become a big debt and cause major problems. Please listen to the advice of your parents and other elders. That will do you a lot of good and also prove to be a turning point. Do not worry, imagining that the Twelfth-house-Sani is the beginning of Ezharai Sani.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Worship Sri Saneeswarar every Saturday with a sesame (gingelly/til) oil lamp. Donate curd rice at least to eight people. Wear blue or black clothes. May Sri Saneeswarar shower favours on you!

makaramMakara/Capricorn: On Second November 2014, Sani moves to the Eleventh house from your rasi as Labha-Sani. He is going to reside in Visakha nakshatram, powered by Guru, the lord of the Twelfth/Third house. In general, if Sani moves into the Third/Sixth/Eleventh house, it signifies Rajayogam. Henceforth, even if you touch sand, it will turn into gold. Since the Janma-Dhanadhipathi is in the Eleventh house, whatever you desire will take place. Your educational career will progress, while auspicious events that had been delayed will take place. Matrimonial alliances will come in search of you. You will get a piece of land/house/vehicle. Overseas job opportunities will invite you. Unity between husband and wife will be strengthened. Separation/division and quarrels will end. Since Sani aspects the Janma, Fifth and Eighth houses, you will have to guard against too much exertion and running about. You will also have to take care of your parents’ health. You have to take due precaution before buying property. Avoid needless enmities. Cut down on extravagant expenditure. A business/industry that has been stalled will get a new lease of life. Your children will get good job and marriage opportunities. Labha-Sani is indeed Yoga Sani.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Worship Sri Anjaneya. Also, worship Sri Saneeswarar on Saturdays by adorning Him with blue/black cloth. May Sri Saneeswarar shower favours on you!

kumbamKumbha/Aquarius: On Second November 2014, Sani moves to the Tenth house from your rasi. Since he is moving into Visakha nakshatram, strengthened by Guru, the Dhana-labhadhipathi, your industry/business might double its capacity or you might set up one more industry/business. Your word will be honoured. Those, who till recently abused you, will now start singing your praise. You, who were confused about what to do, will now start leading a planned life. You will realize what your friends and relatives really are. The family’s financial problems will end. You will lead a happy life, surrounded by wealth and comfort. You have the yogam to buy a piece of land or a house. In general, this is a golden period. Since Sani aspects the Twelfth, Fourth and Seventh houses, you would do well to plan your life well ahead. It is not necessary that you should submit before your partners or your family members, but it is advisable that you make some adjustments as the situation requires. Avoid standing surety. You have to be careful while driving/riding/travelling. Problems between husband and wife will end. Camaraderie among brothers will increase. Higher officials will help you. Your debt-burden will end. Tenth-house-Sani will bestow a lot of luck, yogam, on you.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Worship Lord Shiva, as well as Sri Perumal/Lord Vishnu. Worship Lord Shiva with bilwa leaves (Aegle marmelos, Bael, in Sanskrit), and Sri Perumal with tulsi, holy basil. May Sri Saneeswarar shower favours on you!

MeenamMeenam/Pisces: On Second November 2014, Sani moves to the Ninth house from your rasi. You will be now freed from the clutches of Ashtama Sani. You, who were moving about in an unsure manner, will now take courageous and energetic steps forward. You will daringly do whatever your mind tells you to do. The fears that had been clogging your mind will disappear like the mist. The family will be full of joy. Your children’s marriage will take place, and you will spend on auspicious events. Ninth-house-Sani will make your relatives visit you in increasing numbers. You will easily buy things, like a piece of land, house and vehicle. Unemployment will be a thing of the past. The educated-unemployed will now become VIPs. You will accumulate gold and other materials. However, you have to take care of your parents’ health. Since Sani aspects the Third, Sixth and Eleventh houses, needless controversies will come in search of you. Just pretend not to notice things that you do not like. Please do not enter into arguments. Know that history tells us that the person, who forgives and forgets, and follows a policy of let go, has never suffered. You will then have peace of mind. You have to be careful in matters concerning property, as well as in lending money. In general, Sani, in Bhagya-sthanam, will shower bhagyam, all-round-prosperity.

Sani peyarchi parihaaram (redemption) ritual for your rasi:

Worship Sri Saneeswarar by lighting a sesame (gingelly/til) oil lamp. Donate tamarind-rice on any one Saturday in a month. Worship Lord Vinayaka with arugumpul, (Bermuda grass/Cynodon dactylon). May Sri Saneeswarar shower favours on you!

Best wishes.

* * *

for Saturn Transit Predictions (Sani Peyarchi) TAMIL VERSION click here

ASTROLOGY ARTICLES more…

RASI PALAN more…

VAASTU ARTICLES more…

SPIRITUAL ARTICLES more…

For ASTROLOGY CONSULTATION click here..

Send your feedback to: editor@bhakthiplanet.com

For Astrology Consultation Mail to: bhakthiplanet@gmail.com

For Astrology Consultation Contact: Astrologer, Sri Durga Devi upasakar, V.G.Krishnarau.  Phone Number: 98411 64648, Chennai, Tamilnadu, India

http://www.youtube.com/bhakthiplanet

http://www.facebook.com/bhakthiplanet

For Astrology Consultation CLICK Here

Bhakthi Planet

Donate

© 2014 bhakthiplanet.com  All Rights Reserved

Posted by on Sep 25 2014. Filed under Astrology, Astrology, Bhakthi planet, English, Headlines, Home Page special, செய்திகள், முதன்மை பக்கம். You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed

Loading

Naidu Community Matrimony
Free Register For Naidu Community REGISTER NOW
www.manamakkalmalai.com

Ads by bhakthiplanet.com

Search Archive

Search by Date
Search by Category
Search with Google
© Copyright 2011-2018. All Rights Reserved.| designed & developed by Green Site Tech